Szanowni Państwo ,

OBOWIĄZKI INFORMACYJNE podawane w przypadku zbierania informacji od dzieci oraz ich prawnych opiekunów.

W związku z obowiązywaniem ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO

Administratorem danych osobowych dzieci, ich prawnych opiekunów i pracowników przedszkola jest Ewelina Posadowska będąca organem prowadzącym Prywatny Żłobek i Przedszkole „Pępek Świata”  z siedzibą w Złotoryi i przy ulicy Wojska Polskiego 18 .  Administrator będzie przetwarzał Państwa dane osobowe w następujących celach:

 • w związku z wykonaniem umowy o sprawowanie opieki nad dzieckiem na podstawie art. 6 ust 1 lit. b,  RODO;
 • na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. w celu niezbędnym do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze, co wynika z ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty, ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej,
 • dane osobowe mogą być przekazywane innym uprawnionym podmiotom, na podstawie przepisów prawa, a także na rzecz podmiotów, z którymi administrator zawarł umowę powierzenia przetwarzania danych w związku z realizacją usług na rzecz administratora (np. do biura rachunkowego, podmiotom świadczącym usług IT, Wydziałowi Edukacji Urzędu Miasta Złotoryja, Systemowi Informacji Oświatowej, podmiotom świadczącym usługi szkoleniowe, Kuratorium Oświaty we Wrocławiu.)
 • administrator nie będzie przekazywać Państwa danych osobowych do państwa trzeciego lub do organizacji międzynarodowej,
 • mają Państwo prawo uzyskać wszelkie informacje o swoich danych osobowych oraz kopię tych danych w siedzibie administratora.

W związku z przetwarzaniem danych ma Pani/Pan prawo:

 • do żądania dostępu do przetwarzanych danych osobowych,
 • do sprostowania przetwarzanych danych osobowych,
 • do usunięcia/ prawo do bycia zapomnianym/ lub ograniczenia przetwarzania danych,
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • przenoszenia danych,
 • wniesienia skargi do organu nadzoru – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Wyżej wskazane uprawnienia można realizować za pośrednictwem poczty e-mail (biuro@przedszkiole-zlotoryja.pl), listem zwykłym na adres siedziby  wskazany wyżej.

Dane będą przechowywane przez czas niezbędny do wykonania umowy/przygotowania oferty, na czas przechowywania dokumentów dla celów księgowo-podatkowych, do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami nie dłużej niż 10 lat, w wypadku zgody na przetwarzanie danych do czasu wycofania zgody